+420 603 329 742       

Nečišská 82, 440 01 Dobroměřice

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky Truhlářství Vlasák

I. Obecná ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky známé oběma stranám tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené firmou Truhlářství Vlasák  jako prodávajícím.
2. Změny a dodatky těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou platné pouze tehdy, jestliže byly vzájemně potvrzeny oběma partnery.

II. Objednávky

1. Telegrafické, telefonické, e-mailové nebo ústní objednávky jsou pro prodávajícího závazné pouze tehdy, když je prodávající kupujícímu písemně potvrdí.

III. Technické podklady

1. Všechny výkresy a technické popisy, které budou předány k dispozici kupujícímu – druhé straně kupní smlouvy, jsou duševním vlastnictvím prodávajícího a nesmí být předávány bez jeho souhlasu třetím osobám. Pokud nedojde z jakýchkoliv důvodů k uzavření obchodu, musejí být tyto technické podklady prodávajícímu obratem vráceny.
2. V případě uzavření obchodu, musí být tyto technické podklady vráceny prodávajícímu ihned po jejich použití pro předmětnou dodávku.

IV. Záruky a reklamace

1. Prodávající ručí za vady dodaného zboží v souladu s ustanovením §§ 425, 455 obchodního zákoníku, v platném znění.
2. Nebezpečí škody na zboží, tj. nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
3. Obě strany budou dbát na důsledné předání a převzetí zboží, aby vyloučily pozdější reklamace z důvodu záměny typu zboží nebo množství.
4. V případě zjištění vady jakosti dodaného zboží je kupující povinen:
a) bezodkladně písemně oznámit prodávajícímu zjištěné vady a prodávajícího vyzvat k účasti na kontrolní přejímce,
b) nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak, je kupující povinen vadnou dodávku odděleně uskladnit, označit ji jako vadnou a nejméně do kontrolní přejímky prodávajícího s ní dále nenakládat.

V. Místo plnění

1. Místem plnění je sídlo prodávajícího, pokud nebylo mezi stranami kupní smlouvy dohodnuto jiné místo plnění. Částečné dodávky jsou přípustné.
2. Kupující je povinen potvrdit převzetí zboží podpisem na dodacím listu.

VI. Cena zboží a platební podmínky

1. Prodávající vystaví faktury na kupujícího se splatností 14 dnů, pokud si nedohodnou prodávající a kupující jinou lhůtu splatnosti.
2. Prodávající fakturuje v cenách dle platných ceníků výrobců, které jsou k dispozici u prodávajícího a se kterými se kupující seznámil při objednávce, pokud nedohodnou prodávající a kupující jinou cenu.
3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen v průběhu platnosti objednávky dle aktualizace ceníku zboží výrobce.
4. Má-li kupující jakékoliv výhrady k fakturám, které mu byly zaslány, je povinen tyto faktury prodávajícímu doporučeně poštou vrátit a oznámit písemně nejpozději do 10 dnů od vydání faktury, prodávajícímu, jaké má výhrady k vystavené faktuře.

VII. Přejímka zboží

1. Kupující si převezme zboží v místě sídla prodávajícího. Pokud prodávající zajišťuje dopravu zboží na místo určení, kupující musí zadat včas, tj. nejméně dva dny přede dnem dodávky, písemně dopravní dispozice – místo určení.
2. V případě, že prodávající zajišťuje dopravu sám, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady dopravy v plné výši.

VIII. Vis maior – Vyšší moc

1. Za případy vyšší moci se pokládají takové mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale plnění smluvních povinností, k nimž došlo po uzavření smlouvy a které žádným ze smluvních partnerů nemohly být předvídány ani odvráceny.
2. Smluvní partner, kterému bylo tímto znemožněno plnění smluvních povinností, musí při objevení se těchto okolností druhého smluvního partnera o tomto bez prodlení písemným dopisem informovat a předložit jemu o tom důkaz, že tyto okolnosti měly podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
3. Oba smluvní partneři jsou povinni informovat se vzájemně a bez prodlení o odstranění překážek, které bránily plnění smluvních povinností. Platební neschopnost, úřední zásahy, které bránní včasnému splnění povinností z uzavřené kupní smlouvy se nepokládají za vyšší moc.

IX. Sankce

1. V případě prodlení s úhradou faktur ze strany kupujícího, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení kupní ceny.
2. Kupující je povinen zaplatit fakturu a smluvní pokutu do 7 dnů ode dne jejího vystavení.
3. Sankce nepodléhá žádnému přezkoumání nebo snížení smluvní pokuty soudní cestou. Zaplacením smluvní pokuty není kupující zbaven plnění smluvních povinností a zaplacením této sankce nejsou dotčeny nároky prodávajícího, které touto sankcí nejsou kryty.

X. Všeobecná ustanovení

1. Kupující je povinen připojit k objednávce výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenský list a osvědčení o přidělení DIČ.
2. Vztahy účastníků se řídí ustanoveními obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a doplňků.

XI. Soudní příslušnost

1. Veškeré spory vzniklé z obchodních vztahů a v souvislosti s nimi, spory vzniklé z kupní smlouvy včetně sporů o platnost kupní smlouvy, event. následcích neplatnosti kupní smlouvy, budou s konečnou platností rozhodovány jediným nezávislýmrozhodcem z Nezávislého sdružení rozhodců ČR o.s. dle zákona č.216/1994 Sb., v platném znění, nebo nezávislým soudem dle úvahy Truhlářství Vlasák.
2. Sjednává se rozhodné právo české. Obě strany se zavazují splnit ihned rozhodčí výrok nezávislého rozhodce nebo rozsudek nezávislého soudu.


Nečišská 82
Dobroměřice, okr. Louny
+420 603 329 742
tel.fax 415 671 338

TRUHLÁŘSTVÍ JOSEF VLASÁK
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.truhlarstvi-vlasak.com
Truhlářství Vlasák

© 1991- TRUHLÁŘSTVÍ JOSEF VLASÁK